עקרונות השאלת עמיתי מחקר מאוניברסיטאות המחקר בישראל

לקבוצות השוהות במכון הישראלי ללימודים מתקדמים

 

להלן הסכם עקרונות להשאלת עמיתים מכלל אוניברסיטאות המחקר בארץ למכון הישראלי ללימודים מתקדמים (מלבד האוניברסיטה העברית):

1.       עמיתים שהם חברי סגל באוניברסיטת המחקר בישראל  ינצלו  את חודשי השבתון שצברו עבור השהייה במכון במסגרת פטור מהוראה (פטמ"ה), על פי כללי פטמ"ה. כלומר, למשך 6 או 12 חודשים.

2.       בגין חוקרים צעירים במהלך 7 השנים הראשונות למינויים, יעביר המכון את מלוא עלות משכורתם (100%) לאוניברסיטת האם. עלות זו תכלול את השכר ברוטו ,כולל תוספת קריטריונים והקדשת זמן מלא וכן הפרשות סוציאליות ומס שכר ו-  וכן  קקמ"ב ושבתון. פירוט התשלומים יצורף בנספח שיועבר לאוניברסיטת האם.  התאריך הקובע הוא עד 7 שנים מתאריך המינוי התקני ועד לתחילת השנה האקדמית בהם ישתתפו כעמיתים. התשלום יהיה עבור ששה חודשים או שנה שלמה בהתאמה למשך השהות.

3.       תחילת ההסכם בספטמבר 2018 והוא  תקף לתקופה של 3 שנים מ- 2018/19 ועד 2020/21 וייבחן לאחר שנתיים.

 

תוספות והבהרות:

1.       עמיתים שישהו במכון במסגרת פטמ"ה יקבלו מהמכון מענק מחקר ייעודי (מענק עמית) שינוהל על ידי המכון כתקציב מחקר יחודי. הפרטים לגבי היקף המענק יפורסמו באתר המכון ובדף מידע לעמית.

2.       השהות במכון מוגבלת ל-5 או 10 חדשים וממקרים מיוחדים (מדע ניסוי( ל-3 חודשים

3.       עזרה לעמית/עמית נספח בנושאי נסיעות פתרונות דיור ודרישות נוספות יפורטו באתר המכון.

4.       לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין המכון לעמיתי המחקר.

5.       המכון יאפשר לעמיתים המעוניינים בכך ובתיאום ואישור אוניברסיטת האם,  מעמד של "עמית נספח" שבמסגרתו יוכל החוקר להמשיך ללמד עד יום בשבוע באוניברסיטת האם. במקרים בהם יגרם אובדן הוראה ליחידה האקדמית באוניברסיטת האם כתוצאה משהותו של החוקר במכון ( על אף ההוראה של יום בשבוע ), המכון יעביר  ליחידה האקדמית  באוניברסיטת האם  פיצוי בהיקף של 25,000 ₪ לסמסטר אחד, ו- 50,000 ש"ח עבור שני סמסטרים. העברת התשלום מותנית בהמצאת דרישה לתשלום על בסיס פירוט של אבדן ההוראה.

6.       חוקרים מהאוניברסיטה העברית רשאים ללמד עד שעתיים שבועיות. במידה ויבחרו לשהות במכון במסגרת פטמ"ה הם יהיו זכאים ל"מענק עמית" כמפורט לעיל.

 

העקרונות המפורטים הוצגו בישיבת הרקטורים שהתקיימה באוניברסיטת תל-אביב בתאריך 20 ביולי 2017. השינויים המשמעותיים בהרכב הקבוצה ובגודלה (5 -8 עמיתים, שילובם של  חוקרים בתחילת דרכם ובתר-דוקטורטים ושילובן של נשים בקבוצה) מפורסמים בלינק הבא

Guidelines to Composing a Research Group .

 

אנו מצפים להגשות מכל מוסד מחקר ובכל נושא אקדמי.