Printer-friendly versionPrinter-friendly version


עקרונות שהיית עמיתים מאוניברסיטאות בישראל

 

18 במרץ  2018

שהיית עמיתים מאוניברסיטת מחקר ישראלית במכון הישראלי ללימודים מתקדמים

לשנים  2020/21-2018/19 (תשע"ט-תשפ"א)

 

להדפסה בקובץ PDF 

 

המסמך הבא מפרט את תנאי השהייה של עמיתים מאוניברסיטאות מחקר בישראל במכון הישראלי ללימודים מתקדמים. בנוסף, מפרט המסמך את מסגרת מענק מחקר ואפשרויות ניצולו. 

הסדר זה תקף לשלוש שנות הפעילות  2020/21-2018/19 (תשע"ט-תשפ"א) ולאחריהן הוא יבחן מחדש.

 

עמיתים בקבוצת מחקר

חבר/ת סגל במסלול האקדמי הרגיל במוסד אקדמי בישראל, שמכהן/נת כעמית/ה בקבוצת מחקר במכון (core fellow),  יעשה זאת במסגרת אחד מן המסלולים הבאים:

א.      שהייה על חשבון חודשי השבתון העומדים לרשות העמית – שכר העמית/ה ישולם על-ידי המוסד אליו משתייך/כת העמית/ה, במסגרת פטמ"ה. נוסף על-כך, המכון יקצה לעמית/ה מענק מחקר מתקציב המכון ("מענק עמית"). המענק יעמוד לרשות העמית/ה רק לתקופת שהותו במכון, וכך שניתן יהיה להשתמש בו רק במהלך תקופה זו ולאחריה לא ניתן יהיה לנצל יתרות שנותרו בתקציב. המענק והמלגה יוצמדו למספר חודשי השהייה בפועל עבורם העמית השתמש בחודשי השבתון אך לא יעלה על עשרה חודשים. סכום המענק הוא 12,000 ש"ח למארגן/נת קבוצה (מוגבל לשני מארגנים/ות בקבוצה) עבור כל חודש ו- 9,000 ש"ח לעמית/ה עבור כל חודש. שליש מהסכום יינתן כמלגה חודשית ושני שלישים יעמדו לרשות העמית כמענק מחקר.

ב.       חוקר/ת צעיר/ה – שכר העמית/ה ישולם על-ידי המוסד אליו משתייך/כת העמית/ה לפי תנאי השכר הרגילים במוסד, אך המכון יפצה את המוסד בגין עלות השכר של החוקר/ת במהלך שהותו/ה במכון, לתקופה של עשרה חודשים או חמישה חודשים, לפי העניין. חוקר/ת צעיר/ה הוא מי שבתחילת השנה האקדמית של שהותו/ה במכון טרם חלפו שבע שנים מאז תחילת מינויו/ה כחבר/ת סגל במסלול האקדמי הרגיל במוסד אקדמי כלשהו.

ג.        עמית/ה נלווה – שכר העמית/ה ישולם על-ידי המוסד אליו משתייך/כת העמית/ה, לפי תנאי השכר הרגילים במוסד. חוקר ילמד עד שליש מהיקף ההוראה המקובל במוסד שבו הוא מכהן, ולא יותר מיום אחד בשבוע. אם המכון יידרש לכך (ועל פי דיווח), הוא יעביר תשלום למוסד למימון מחליפי הוראה, בסך של עד 50,000 ש"ח בגין שהות העמית במכון לתקופה של עשרה חודשים ועד 25,000 ש"ח בגין שהות העמית במכון לתקופה של חמישה חודשים.

ד.       עמית/ת מחקר – מסלול זה מיועד רק לחברי סגל פעילים מהאוניברסיטה העברית, המממנת מחצית מעלות הפעלתו של המכון. במסלול זה, העמית/ה ימשיך לקבל את שכרו/ה מהאוניברסיטה העברית לפי תנאי השכר הרגילים במוסד, פרט לכך שבתקופת הכהונה במכון העמית/ה לא יצבור זכויות שבתון. המכון יפצה את המוסד בגין עלות השכר של החוקר/ת במהלך שהותו/ה במכון, לתקופה של עשרה חודשים או חמישה חודשים, לפי העניין. העמית/ה יהיה/תהיה רשאי/ת ללמד עד שעתיים בשבוע, ולמלא תפקידים מינהליים בהיקף מצומצם בלבד.

הערות:

1.      התנאים הללו כפופים לאישור הנהלת אוניברסיטת האם של החוקר/ת. החוקר/ת י/תבחן את התנאים שי/תבחר עם הנהלת אוניברסיטת האם שלו/ה.

2.      ניתן לשלב בין המודלים, כלומר שילוב בין חודשי פטמ"ה לחודשי פיצוי הוראה.

 

עמיתים צעירים

חוקר שאינו חבר סגל במשרה תקנית באוניברסיטה אך יש לו אישור מלא על הדוקטורט (האישור חייב להינתן טרם תחילת השהות) ועוסק במחקר באופן פעיל, יוכל להצטרף כעמית בקבוצת המחקר ויקבל מלגה חודשית על סך $3000 שתינתן בהתאם לתקופת שהותו של העמית במכון. עמית צעיר ייחשב מי שביום תחילת חברותו במכון עברו לא יותר מחמש שנים ממועד אישור הדוקטורט.

 

עמית מחקר אמריטוס

עמית מחקר אמריטוס יקבל מענק עמית חודשי בסך 3,000 ₪ לעמית ו 4,000 למארגן. המענק מורכב משליש מלגה ושני שליש מענק מחקר. המענק יינתן בהתאם לתקופת שהותו של העמית במכון.

 

מענק מחקר

מענק המחקר מהווה שני שליש ממענק העמית. מסגרת מענק המחקר:

1.      תקציב הוצאות מחקר זה יהיה באחריות העמית/מארגן וניתן יהיה להשתמש בו רק במהלך שהותו במכון.

2.      המעקב על ניצול ההקצבה ויתרת הכספים הינו באחריות המכון.

3.      ביצוע הרכישות יתבצע באמצעות איש קשר של המכון (עוזר למנהל) שיוקצה מטעם המכון ויבצע את הרכש בהתאם לנהלי האוניברסיטה.

4.      הרכישות יהיו רכישות בעלות אופי אקדמי מטעם המכון ולצורך פעילות החוקר וטובת קבוצת המחקר.

5.      לא יתאפשר שימוש בכספים לאחר תום תקופת השהות של העמית/המארגן במכון כמפורט בסעיף 1.

6.      כספים שלא נוצלו יוחזרו לתקציב הכללי של המכון עם תום תקופת השהות של העמית במכון.

 

ניתן לנצל את מענק העמית למימון הפעולות הבאות בלבד:

1.      החזר הוצאות נסיעה – נסיעות בארץ אל ומהמכון.

2.      מלגה לסטודנטים – מתן מלגה לסטודנטים של עמית מחקר. המלגה מוגבלת לשנה האקדמית הרלוונטית ולא מעבר לשנה האקדמית (12 חודשים)

3.      החזר הוצאות אקדמיות – כגון רישום לכנסים, פרסומים, עריכת מאמרים וספרים, הוצאות למו"ל, ונסיעות מקצועיות (מוגבל לדרישות הנוכחות במכון), וכנגד הצגת קבלות. 

4.      רכישת מחשב לחוקר לצורכי המחקר.

5.      הזמנת אורח לטובת העמית/קבוצת המחקר: כיסוי הוצאות טיסה, ואש״ל יומי על פי נהלי המכון והאוניברסיטה.

6.      הוצאות לטובת הקבוצה כגון: סיורים, ימי גיבוש וכו', בכפוף לאישור הנהלת המכון.

 

מובהר כי לא ניתן לעשות שימוש במענק המחקר בגין הדברים הבאים:

1.      החזר שכר דירה.

2.      כיסוי הוצאות אירוח במלון.

3.      מימון ארוחות צהריים במכון.

 

כל הפעולות כפופות לנהלי האוניברסיטה העברית והוראות מס הכנסה.